రీన్‌ఫోర్స్డ్ ఎండోట్రాషియల్ ట్యూబ్‌లు(ఓరల్/నాసల్) (కఫ్‌తో/లేకుండా)